Ladies, 9-Ball EC - 2006 - SLT - Mikolow - Poland Ladies, 9-Ball