Ladies, 8-Ball EC - 2006 - SLT - Mikolow - Poland Ladies, 8-Ball